Contributie-inning Vereniging Dorpsbelangen Gasteren

In februari zal de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren weer de jaarlijkse contributie innen. Voor de meeste inwoners gaat dat per automatische incasso. De jaarlijkse contributie bedraagt ook in 2024 weer €7,50 voor eenpersoons- en €15,00 voor meerpersoonshuishoudens.

Nieuwe bewoners die graag lid willen worden en bewoners die contant willen betalen, kunnen hun bijdrage overmaken op rekeningnummer NL46 RABO 0302915095  t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Gasteren o.v.v. ‘Contributie 2024’, of contact opnemen met onze penningmeester Gert Hilbolling, dorpsbelangengasteren@outlook.com

Van de jaarlijkse geïnde contributie komt ruim 40% ten goede aan ons Dorpshuis. Daarnaast wordt de contributie gebruikt om bij te dragen aan dorpsactiviteiten en initiatieven. Jaarlijks zijn dat de in- en ontspanningsweek, de website, het bedanken van vrijwilligers en het onderhoud van de AED. In 2023 is er ook een bijdrage geleverd aan de speeltoestellen voor de Zandkampen, het vervangen van vogelhuisjes en het vervangen van de oude schoolklok. Wil je meer weten over waar Dorpsbelangen zich allemaal mee bezig houdt? Lees ons jaarverslag en de notulen van de jaarvergadering op deze website.