Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen die door de algemene ledenvergadering worden benoemd uit de leden van de vereniging. Sinds de jaarvergadering van 2021 is de bestuurssamenstelling als volgt:

Volgens de statuten van de vereniging (laatstelijk gewijzigd op 8 juli 2004) worden bestuursleden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn ze voor ten hoogste één opvolgende periode herkiesbaar.