Uitnodiging

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van de ijsvereniging Wintervreugd die zal worden gehouden op vrijdag 13 december 2019 om 20.00 uur in de Gasterije

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen vergadering 2018
  3. Jaarverslag 2019
  4. Financieel verslag penningmeester
  5. Verslag kascommissie
  6. Verkiezing kascommissie
  7. Bestuursverkiezingen, aftredend en herkiesbaar: Jeroen Oomen, Teunis Homan, Harm Hollander, Jan de Vries. Tegenkandidaten kunnen zich een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter.
  8. Vaststelling contributie 2020
  9. Ingekomen stukken, mededelingen
  10. Sluiting