Wintervreugd Ledenvergadering 2018

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van de ijsvereniging Wintervreugd op vrijdag 7 december 2018 om 20:00 uur in de Gasterije.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Notulen vergadering 2017.
 3. Jaarverslag 2017/2018.
 4. Financieel verslag penningmeester.
 5. Verslag kascommissie.
 6. Verkiezing kascommissie.
 7. Bestuursverkiezingen, aftredend en herkiesbaar: Harm Reinders, Lute Pieters, Roelof Moek, Harm van Rhee. Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter.
 8. Vaststelling contributie 2019.
 9. Ingekomen stukken, mededelingen.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.