Staatsbosbeheer plannen voor het Westerseveld

Afgelopen dinsdag 13 mei (2015) ontving het bestuur van Dorpsbelangen Gasteren een verzoek van Staatsbosbeheer (SBB) om informatie op de website te plaatsen over de afrastering van het Westerseveld, een 50 ha groot open terrein ten westen van de Voorste Venen en de Oudemolenseweg.

Dorpsbelangen was verbaasd over dit verzoek. In haar jaarvergadering van 3 april vroeg een van de aanwezigen of het bestuur op de hoogte was van het voornemen voor zo’n plan. Dat was ze niet, maar ze zegde toe dit na te gaan bij SBB in een overleg dat gepland was voor 16 april. In dat overleg verzekerde SBB dat Dorpsbelangen en de dorpsgemeenschap tijdig zouden worden geïnformeerd als er concrete uitvoeringsplannen in die richting gemaakt zouden worden.

Zonder zich uit te spreken over de inhoudelijke argumentatie voor deze afrastering, is Dorpsbelangen er niet gelukkig mee dat ze gevraagd wordt op de dorpswebsite een plan aan te kondigen waarover ze – tegen herhaalde toezeggingen in – niet tijdig is geïnformeerd, laat staan geconsulteerd, en waarvoor de werkzaamheden al in volle gang zijn gezet. Rondom het terrein zijn de meeste palen nu geplaatst.

Dorpsbelangen heeft haar ontstemming aan SBB kenbaar gemaakt en op overleg aangedrongen. Er is hierop nog geen reactie ontvangen.

Niettemin wordt hieronder onverkort de tekst weergegeven die SBB verzocht heeft te plaatsen. Dan weet de lezer in ieder geval waar het om gaat. Dorpsbelangen zal u via deze website op de hoogte houden van de uitkomsten van nader overleg met SBB.

Het Westerseveld bij Gasteren is een mooi en weids landschap. Het gebied wordt jaarlijks gemaaid om het open te houden én te verschralen. De combinatie van maaisel afvoeren en niet bemesten heeft geleidt tot een grote variatie in kruidenrijkdom. Het nadeel van maaibeheer is echter dat het een vlak en soms eentonig beeld vormt doordat alles op dezelfde hoogte wordt afgemaaid.

Begrazing. Om meer variatie in het gebied te krijgen zal het binnenkort begraast gaan worden, waarschijnlijk met koeien. Begrazing heeft echter méér voordelen. De biodiversiteit zal toenemen doordat er meer insecten in het gebied komen en die zullen weer meer vogels aantrekken. Kortom; er zal meer variatie in flora en fauna ontstaan. Een ander groot voordeel is dat begrazen een aanzienlijk goedkopere manier van beheer is dan alleen maaien.

Raster. Om het gebied, van ongeveer 50 hectare groot, komt een raster te staan om het vee binnen de afrastering te houden. Alleen het noordelijk deel van het Westerseveld wordt vooralsnog ingerasterd. De meeste wandelpaden vallen buiten het raster. Op plekken waar het raster paden kruist komt een klaphek, soms in combinatie met een veerooster. Hierdoor blijft het gebied dus toegankelijk voor wandelaars en wordt eventuele overlast tot een minimum beperkt.

Info. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met boswachter Kees van Son, Staatsbosbeheer kantoor Oudemolen, telefoon: 0592 – 231307 of e-mail: k.son@staatsbosbeheer.nl .