Ledenvergadering Wintervreugd definitief verplaatst naar 17 januari 2020

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering van de ijsvereniging Wintervreugd die zal worden gehouden op vrijdag 17 januari 2019 om 20.00 uur in de Gasterije. 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de algemene ledenvergadering van 13 december 2019 verplaatst naar 10 januari 2020 en vervolgens definitief verplaatst naar 17 januari 2020. 

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen vergadering 2018
  3. Jaarverslag 2019
  4. Financieel verslag penningmeester
  5. Verslag kascommissie
  6. Verkiezing kascommissie
  7. Bestuursverkiezingen, aftredend en herkiesbaar: Jeroen Oomen, Teunis Homan, Harm Hollander, Jan de Vries. Tegenkandidaten kunnen zich een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter.
  8. Vaststelling contributie 2020
  9. Ingekomen stukken, mededelingen
  10. Sluiting