Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen

Afgelopen donderdag 11 april hield Vereniging Dorpsbelangen Gasteren weer haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in de Gasterije. Voorzitter Björn de Jong leidde de aanwezigen kundig door de vergaderstukken heen. De notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag over 2018 werden ongewijzigd vastgesteld.

Over het financieel jaarverslag 2018 kon penningmeester Iris Koffijberg met voldoening melden dat het jaar 2018 met een positief resultaat kon worden afgesloten. Een punt van discussie was en blijft het onderhoud van de AED’s en de reanimatietraining. De huidige AED en reanimatie-coördinator Jacqueline Schoorl is het afgelopen jaar tegen vele bureaucratische muren opgelopen. Ook pogingen van het bestuur van Dorpsbelangen hebben tot nu toe niet tot de gewenste duidelijkheid geleid. Mede door deze bureaucratische rompslomp heeft Jacqueline Schoorl besloten als coördinator te stoppen. Gelukkig is al wel een opvolger in beeld.
De Pannenkoekboerderij heeft aangeboden bij te dragen in de kosten van een AED die dan ook bij hen zou komen te hangen. Aanwezigen zagen hier zowel voor- als nadelen aan maar het bestuur neemt dit aanbod serieus in overweging.
De vraag uit de zaal of er nog andere partijen financieel bijdragen werd bevestigend geantwoord. De Rietvogels en het Dorpshuis dragen bij aan de reanimatietraining, de Boermarke heeft in 2018 nog een bijdrage gedaan in het reserveringsfonds voor AED-onderhoud, en Wintervreugd heeft toegezegd mee te willen betalen als bijvoorbeeld een accu moet worden vervangen

Na deze discussie werden ook het financieel jaarverslag 2018 en de begroting 2019 vastgesteld. De contributie voor 2020 blijft daarmee ongewijzigd. Hoewel de kascommissieleden niet persoonlijk aanwezig konden zijn hebben zij het bestuur laten weten tevreden te zijn over de gevoerde boekhouding. Het aftredende kascommissielid Rob van Eekeren wordt vervangen door Herman Roepman.

Na twee termijnen treedt ook bestuurslid Harm van Rhee terug. Jeannet Reinders is bereid gevonden zijn plaats in te nemen. Harm wordt hartelijk bedankt voor zes jaren trouwe dienst en krijgt een mooie pen met inscriptie als aandenken.

Arno Klee liet weten dat het goed gaat met het Dorpshuis. Helaas is tweemaal ingebroken met nogal wat schade tot gevolg maar gelukkig is die vergoed door de verzekering. Er wordt nu gewerkt aan een aantal verduurzamingsmaatregelen zoals het isoleren van muren en aanbrengen van LED-verlichting. Binnenkort wordt ook hier en daar het plafond vervangen door meer geluiddempend materiaal.

Desgevraagd vertelt Arno dat het ook goed gaat met Gasteren Goed voor Elkaar. De Huiskamer is echt een succes en van de Vervoersdienst en de Klussendienst wordt in toenemende mate gebruik gemaakt. Ook zijn enkele huisbezoeken afgelegd. Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door een subsidie van Impuls Welzijn/Oranjefonds. Een van de aanwezigen complimenteert Gasteren Goed voor Elkaar voor de artikeltjes over de huiskamerbijeenkomsten op de dorpswebsite.

Bij de rondvraag kwamen de volgende zaken aan de orde.
– Jacqueline Schoorl wordt hartelijk bedankt voor haar inspanningen als AED-coördinator. Omdat ze zelf niet aanwezig kon zijn wordt het bloemetje bij haar thuisbezorg.
– De redactie van de digitale Neis is benieuwd naar hoe deze nieuwe vorm van de dorpskrant ervaren wordt. De suggestie wordt gedaan om dit per mail aan de redactie kenbaar te maken.
– Over de aanleg van de glasvezelkabel wordt gemeld dat de financiering daarvan nu geheel rond is en dat de aanleg in mei/juni van start gaat in Annen. Wanneer Gasteren aan de beurt komt is nog niet bekend.
– Een bewoner van de Gagels parkeert zijn auto’s met opzet dicht aan of op de rijweg als een vorm van snelheidsbeperking voor het andere verkeer. Dit is hinderlijk en gevaarlijk. Björn de Jong zal hierover een gesprek met hem hebben en als dat niet tot resultaat leidt dit aankaarten bij de gemeente.

Na de pauze volgt een presentatie door de heren Kastelein en Schollema van het waterschap Hunze en Aa’s. Na een korte inleiding over de taken en verantwoordelijk-heden van het waterschap vertellen zij over de maatregelen die voorzien zijn in het stroomgebied van de Drentsche Aa. Het gaat daarbij met name om het beter vasthouden van water in dit gebied. Onder meer door het plaatselijk iets verhogen van de beekbodems in het Taarloose diep, het Anlooër diepje en het Zeegserloopje. In het Gasterse diep zijn geen maatregelen voorzien. Eerdere ingrepen in het Drentsche Aa gebied hebben mooie resultaten opgeleverd, voor het waterbeheer maar ook voor de flora en de fauna. Zo is de rivierprik weer terug en worden steeds meer bevers gesignaleerd.

Bjorn bedankt beide heren voor hun boeiende verhaal en overhandigt hen een kleine attentie. Hij bedankt ook de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.